Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Gimnazijos taryba

Mokyklos tarybos nariai 2019-2020 m.m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas   Pareigos taryboje
1.   Tėvų atstovė   Pirmininkė
2.   Tėvų atstovė   narė
3.   Tėvų atstovė   narė
4.   Tėvų atstovas   narys
5.   Tėvų atstovas   narys
6.   Mokytojų atstovė   narė
7.       narė
8.       narė
9.   Mokytojų atstovė   narė
10.   Mokytojų atstovas   narys
11.   Mokinių atstovė   narė
12.   Mokinių atstovė   narė
13.   Mokinių atstovė   narė
14.   Mokinių atstovas   narys
15.   Mokinių atstovė   narė

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus, dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • aprobuoja gimnazijos strateginį planą, gimnazijos metinį veiklos planą, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus gimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ir papildymo, gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso metines gimnazijos veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui, dėl gimnazijos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų globėjų, rūpintojų, savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymus, dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius:
 • susipažįsta su gimnazijos veiklos įsivertinimo ataskaita analizuoja įsivertinimo rezultatus, parenka veiklos įsivertinimo sritis;
 • vykstant konkursui į gimnazijos vadovo pareigas, teikia kandidatus, sudaro konkurso komisijos sudėtį teisės aktų nustatyta tvarka;
 • svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • tarybos nutarimai yra teisėti, jie neprieštarauja teisės aktams.
Atnaujinta: 2022-02-22
 •               PRISIMINIMAI              
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.40 - 15.25