Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus, dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • aprobuoja gimnazijos strateginį planą, gimnazijos metinį veiklos planą, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus gimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ir papildymo, gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso metines gimnazijos veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui, dėl gimnazijos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų globėjų, rūpintojų, savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymus, dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius:
 • susipažįsta su gimnazijos veiklos įsivertinimo ataskaita analizuoja įsivertinimo rezultatus, parenka veiklos įsivertinimo sritis;
 • vykstant konkursui į gimnazijos vadovo pareigas, teikia kandidatus, sudaro konkurso komisijos sudėtį teisės aktų nustatyta tvarka;
 • svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • tarybos nutarimai yra teisėti, jie neprieštarauja teisės aktams.
Atnaujinta: 2022-09-05
 • MUMS JAU ŠIMTAS!         
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.40 - 15.25
 • 9. 15.30 - 16.15