Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos narių sąrašas 2023-2024 m. m.

Nr. Vardas, Pavardė Pareigos
1. Vaidotas Gikys tarybos pirmininkas
2. Valius Činčius tėvų atstovas
3. Monika Maciulevičienė tėvų atstovė
4. Inga Ruželienė tėvų atstovė
5. Asta Stipinienė gimnazijos atstovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
6. Monika Grigaliūnienė gimnazijos atstovė, karjeros mokytoja
7. Andrius Maračinskas gimnazijos atstovas, neformalaus ugdymo skyriaus vedėjas
8. Inga Špokavičienė gimnazijos atstovė, anglų kalbos mokytoja
9. Ignė Čyžaitė mokinių atstovė
10. Melanija Jovaišytė mokinių atstovė
11. Viltė Rimkutė mokinių atstovė
12. Justė Ostrauskaitė mokinių atstovė
13. Vainius Isajevas mokinių atstovas

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus, dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • aprobuoja gimnazijos strateginį planą, gimnazijos metinį veiklos planą, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus gimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ir papildymo, gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso metines gimnazijos veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui, dėl gimnazijos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų globėjų, rūpintojų, savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymus, dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius:
 • susipažįsta su gimnazijos veiklos įsivertinimo ataskaita analizuoja įsivertinimo rezultatus, parenka veiklos įsivertinimo sritis;
 • vykstant konkursui į gimnazijos vadovo pareigas, teikia kandidatus, sudaro konkurso komisijos sudėtį teisės aktų nustatyta tvarka;
 • svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • tarybos nutarimai yra teisėti, jie neprieštarauja teisės aktams.
Atnaujinta: 2024-04-09
 • MUMS JAU ŠIMTAS!         
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.40 - 15.25
 • 9. 15.30 - 16.15