Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Atestacinė komisija

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos
komisija:

Loreta Liukpetrienė – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Virginija Tamulionienė – komisijos sekretorė, kūno kultūros mokytoja metodininkė,
Mokytojų tarybos atstovė;
Dalia Baniulienė – komisijos narė, muzikos mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos
atstovė;
Vitalija Kanišauskaitė - komisijos narė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, Mokytojų
tarybos atstovė;
Asta Stipinienė – komisijos narė, Gimnazijos tarybos atstovė;
Inga Jakubonienė – komisijos narė, Darbo tarybos atstovė;
Ramunė Šileikienė – komisijos narė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.


Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos
komisijos funkcijos:

1. teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programą,
komisijos posėdžių datas bei nutarimus;
2. rengia atestacijos programą 3 metams, suderina su gimnazijos direktoriumi, mokytojų
ir gimnazijos tarybomis, darbuotojų atstovais teikia steigėjui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju
principu sudaromą) atestacijos programą. Atestacijos laikotarpius nurodo ketvirčiais;
3. tvirtina Atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams;
4. rengia Atestacijos komisijos darbo reglamentą;
5. svarsto klausimus dėl kvalifikacijos kategorijų suteikimo mokytojams ir gali priimti
sprendimus:
5.1. suteikti mokytojui pretenduojamą kvalifikacinę kategoriją;
5.2. suteikti mokytojui žemesnę nei pretenduojamą kvalifikacinę kategoriją;
5.3 nesuteikti mokytojui kvalifikacinės kategorijos;
5.4. siūlyti mokytojui atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai;

5.5. svarsto klausimus dėl mokytojo atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai;
5.6. gali atidėti (pratęsti) atestacijos kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą, gavusi
motyvuotą mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto prašymą. Mokytojo ar pagalbos mokiniui
specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymą gali atidėti ne ilgiau
kaip vieneriems metams;
6. svarsto mokytojų prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo (pagal
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatų 81 punktą).


Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos
komisijos posėdžiai vyks:

1. 2022 m. kovo 29 d.
2. 2022 m. gruodžio 14 d.

Atnaujinta: 2022-02-22
  •               PRISIMINIMAI              
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.05 - 12.50
  • 6. 13.00 - 13.45
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.40 - 15.25