Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Apie gimnaziją

Iš mokyklos istorijos

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija įkurta kaip pasvaliečių vilčių įsikūnijimas, nuėjusi ilgą ir sudėtingą kelią, patyrusi dramatiškų permainų, visada išliko tautinės kultūros židiniu. Atgimimo prikelta naujam gyvenimui, sutelktomis pastangomis 2000-aisias metais iš naujo gavusi gimnazijos statusą, ji ugdo naujas pasvaliečių kartas, sugebančias savo gyvenimą grįsti šeimos, tautos ir valstybės vertybėms.

1922 m. balandžio 28 d. Pasvalio valsčiaus taryba nutarė įsteigti Pasvalio keturklasę  vidurinę mokyklą. Kunigo Petro Remiazo   iniciatyva buvo  suburtas komitetas.

1922 m. gegužės mėn. Švietimo ministras sutiko leisti įkurti Pasvalyje mokyklą, kurią išlaikytų visuomenė. Rugpjūčio mėn. mokyklos direktoriumi  paskirtas Juozas Avižonis. Įkurta keturklasė vidurinė mokykla  su amatų ir komercijos kryptimis.

1922 m. rugsėjo 1 d.  iškilmingai pradėti pirmieji mokslo metai. Mokyklos materialinė padėtis buvo sunki, todėl  J. Avižonis ir valsčiaus savivaldybė 1923 m gruodžio 30 d.  įkūrė visuomeninę organizaciją –  “Šviesos draugiją” mokyklai  remti.

1924 m. gilinant realinį profilį atidaryta specialioji   prekybos ir pramonės klasė.

1925 m. mokyklą perėmė Švietimo ministerija.

1931 m. švietimo ministras Konstantinas Šakenis leido reorganizuoti į aukštesniąją komercijos mokyklą.

1933 m. birželio 15 d. Pasvalio aukštesnioji komercijos  mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą.

Siekiant giliau įprasminti mokyklos statusą ir pagerbti mūsų didįjį kraštietį - Petrą Vileišį, mokykla pradėjo siekti, kad jai būtų suteiktas Petro Vileišio vardas.

1933 m. spalio 10 d.  Ministrų kabinetas leido statyti Pasvalio aukštesniosios komercijos mokyklos rūmus.

1934 m. birželio 15 d. švietimo ministro Juozo Tonkūno įsakymu mokyklai buvo suteiktas Petro Vileišio vardas.

1935 m. rugsėjo 15 d. įvyko iškilmingas mokyklos rūmų atidarymas (inž. Karolis Reisonas) ir atidengtas skulptoriaus Vinco Grybo sukurtas paminklas Petrui Vileišiui. Iškilmėse dalyvavo Švietimo ministras Juozas Tonkūnas, paminklo autorius Vincas Grybas, Petro Vileišio sūnus Vytautas bei šešiolika  kitų Petro Vileišio giminės atstovų.

1936 m. rugsėjo 1 d. mokykla pavadinta Pasvalio inž. Petro Vileišio valstybinė gimnazija.

1940-1941-ieji metai. Rusijos okupacija  jaučiama ir mokyklose: laužomos senosios tradicijos,  mokyklos pertvarkomos  pagal sovietinį modelį,  kuriamos pionierių ir komjaunimo organizacijos, nepaklusę naujajai valdžiai, persekiojami ir tremiami mokiniai ir mokytojai.

Nors metas buvo  nepalankus,  mokytojai scenos mėgėjai  ėmė organizuoti teatrinį sąjūdį, rengti spektaklius,  įtraukdami į jį nemažai moksleivių ir mokytojų

1949 m panaikintas gimnazijos statusas.

Nuo 1958 m. vadovaujant direktoriui Juozui Dulskiui (dir.1953-1972) pradedamas  įgyvendinti ir toliau  plėtojamas gamybinis mokymas. Mokykla garsėja savo laimėjimais ne tik savo rajone, bet ir visoje respublikoje. Į mokyklą atvyksta pedagogai semtis patirties ir iš kitų rajonų.

1965 m.  pastatytas  mokyklos priestatas, 1971m. – bendrabutis.

Nuo 1972 m rugsėjo mėn. išvykus direktoriui Juozui Dulskiui mokyklai iki 1975 m. rugsėjo mėn. vadovauja Adelė Pladienė. Tuo metu baigiama sporto salės ir valgyklos priestato statyba.

Nuo 1972 m. mokykla pradėjo dirbti pagal naują kabinetinę sistemą: įrengta 15 naujų kabinetų, įsigyta daug mokymo  priemonių, mokyklinio inventoriaus.

Nuo 1975 rugsėjo mėn.  mokyklai pradėjo vadovauti Vytautas Kanapeckas. Jis ypatingą dėmesį skiria mokyklos interjerui, aplinkos pertvarkymui.

1975 m. spalio 18 dieną poeto Mykolo Karčiausko ir mokytojo Romualdo Paškevičiaus iniciatyva įkurta Mažoji paveikslų galerija. (Nuo 2004 m. pavadinta  - gimnazijos dailės galerija)

1989 m. mokyklai  sugrąžintas Petro Vileišio vardas: prie Petro Vileišio paminklo pakelta trispalvė;  grąžintas skulptoriaus Vinco Grybo sukurtas ir 1935 m. mokyklai dovanotas Petro Vileišio bareljefas.

Nuo 1992 m. lapkričio 7 d.  veikia mokyklos istorijos muziejus.

1994 m. gruodžio 16 d. pedagogų taryba apsvarstė ir patvirtino Pasvalio Petro Vileišio vidurinės mokyklos su gimnazijos klasėmis nuostatus.

Nuo 1995 m. atviriau bendraujama ir bendradarbiaujama su visuomene, su mokslininkais, menininkais, baigusiais šią mokyklą.

1996 m. gegužės 30 d. švietimo ir mokslo ministerijos nutarimu, mokyklai suteiktas realinio profilio (su gamtamoksline kryptimi) gimnazijos klasių  statusas.

1996 m. sausio 15 d. įkurta Vileišiečių organizacija, leidžiamas laikraštis „Mokyklos žinios“.

1996 m. gegužės mėnesį  bendrame Mokyklos tarybos ir pedagogų susirinkime įsteigtas Petro Vileišio fondas.

1994 - 1996 m. mokyklai vadovavo Viktoras Rimša, 1999 -2001  -  istorijos mokytojas Gediminas Žardeckas, o nuo 2001 m. spalio 2 d.   iki šiol direktoriaus pareigose - Viktoras Rimša.

Nuo 1997 m. vyko paruošiamasis darbas humanitarinio profilio kūrimui. Tiksliuosius ir gamtos mokslus gimnazistai mokėsi  pagal sustiprinto lygio programą.

1998-2005 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kauno technologijos universitetu, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos bei filologijos fakultetais, Lietuvos Dailininkų sąjunga, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

1999 m. lapkričio 26 d. mokykloje įvyko pirmoji Pasvalio krašto matematikų olimpiada prof. Broniaus Grigelionio taurei laimėti.

2000 m. gegužės 25 d. Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos nutarimu Pasvalio Petro Vileišio vidurinei mokyklai suteiktas humanitarinio ir realinio profilio gimnazijos statusas.

2000 birželio 15 d. rajono savivaldybės taryba nutarė nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. vadinti Pasvalio Petro Vileišio gimnazija.

2001 m sausio 26 d. paminėtos Petro Vileišio 150-osios gimimo metinės.

2001 m. birželio mėn. po 51-erių metų mokykla, nuo 1996 m. turėjusi gimnazijos klases, išleido  pirmąją gimnazistų laidą.

2002 m išleista knyga „Pasvalio Petro Vileišio gimnazija atsiminimuose“.

2008 m. išleista Jono Aničo knyga „Pasvalio Petro Vileišio gimnazija“ (1922-2002).

Atnaujinta: 2024-01-11
  • MUMS JAU ŠIMTAS!         
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.40 - 15.25
  • 9. 15.30 - 16.15